T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME ve KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN
SATILIK GAYRİMENKULLLER
 
Sıra No
İlçesi
Mahallesi
Sokak/Mevki
Ada No
Parsel No
Yüzölçümü (m²)
YİKOB Hissesi
Cinsi
Tahmini Bedel (TL.)
Geçici Teminat (TL)
Şartname Bedeli (Tl)
İmar Durumu
İhale Tarihi
İhale Saati
1
Didim
Altınkum
Yalı Caddesi
4679
1
678,38
Tam
Avlulu Kargir Ev (Vali Evi)
7.540.000,00
754.000,00
500,00
528,09 m².si Kıyı Kenar Çizgisi İçerisinde 150,29 m².si imar yok
09.04.2019
14:00
2
Didim
Çamlık
404. Sokak
2717
6
947,22
Tam
Arsa
2.045.000,00
204.500
500,00
Ayrık Nizam 2 kat Konut Alanı
09.04.2019
15:00
 
 1. Yukarıda özellikleri belirtilen YİKOB adına kayıtlı taşınmaz mallardan 1 inci sıradaki taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 2 nci sıradaki taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile belirtilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.
 2. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) taşıması gerekmektedir. Özel hukuk tüzel kişiliklerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte ihale saatine kadar tekliflerini (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.) içeren 2886 sayılı Kanununun 37 nci maddesine göre hazırlanan teklif zarflarını Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Efeler İlçesi Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı, 2275. Sokak No:17 Aydın adresinde toplanacak olan ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 3. 2. Sırada bulunan taşınmazın ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak olup isteklilerin istenilen belgeleri ibraz etmek suretiyle aynı yerde belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. 
 4. Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
A – İÇ ZARF: İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir. (İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve adresi ile imzası yazılır.) Teklif Mektubu: (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.)
B – DIŞ ZARF: Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir. (Teklif mektubunu içeren zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte bu zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)
 1. Teklif mektubunu içeren zarf,
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi; gerçek kişilerde (şahıslarda) nüfus cüzdan sureti veya aslı ihale esnasında gösterilmek üzere nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numarasını içeren), tüzel kişilerde ise imza sirküleri, (Vergi kimlik numarasını içeren, kamu tüzel kişilerin ise, geçici teminattan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,
 3. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit içi ve süresiz ibaresi olan banka teminat mektubu
 4. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuzu,
 5. Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgâhının olduğunu gösterir belge (2019 yılında Nüfus Müdürlüğü, e-devletten veya muhtardan alınmış ikametgâh veya yerleşim yeri belgesi)
 6. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, 2019 yılında alınmış, siciline kayıtlı olunduğuna dair belge (Faaliyet Belgesi)
 7. Vekâleten ihaleye katılımlarda istekli adına ihaleye katılabileceğine dair noter tasdikli vekâletname,
 8. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 1. Satışı yapılacak taşınmazın satış bedeli ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir.
 2. İhaleye ait şartname ve ilan internet adresimizde www.aydinyikob.gov.tr ve Başkanlığımızda bedelsiz olarak görülebilir.
 3. Taşınmazların fiili ve imar durumu ile tapu kayıtlarındaki şerhler ve bedel takdirine ilişkin hususlar hakkında Başkanlığımıza karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunulmayacaktır.
 4. İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat ile şartname bedelini Vakıfbank Aydın Şubesi TR72 0001 5001 5800 7305 4493 71 İban nolu hesaba taşınmazın ada parsel numarası belirtmek suretiyle yatırabilirler.
 5. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait taşınmazların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
 6. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı Başkanlığımız veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur ve ilan olunur.
 
 
e-posta:yatirimizleme@aydin.gov.tr
Tel:(0256) 213 45 01 - 213 45 02 -213 45 03
Bu Site İçerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.
Bilgi İşlem  2016 ©