İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

​MADDE 11 – (1) İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 
 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Kanun kapsamındaki araçların alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının her türlü ihtiyaçlarını Başkanın Onayıyla karşılamak, buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Başkanlık, müdürlük ve birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak ihalelere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
 3. Temsil ve ağırlama, tören, protokol ve ödüllendirme giderlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 4. Kamu kurum ve kuruluşları ile Başkanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu taşınırların alımı ile bunların bakım ve onarımını yapmak,
 5. Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak birimlerin faaliyetlerini elektronik ortamda yürütebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, birimler arasında ağ, yapısal kablolama ve internet ağını kurmak, internet sitesinin teknik altyapısını sağlamak,
 6. Başkanlığın evrak kayıt, takip ve dağıtımı ile ilgili işlemlerini yürütmek,
 7. Başkanlığın arşivini kurmak ve yönetmek, il özel idaresinin diğer birimleri ilgilendirmeyen arşivini devralmak,
 8. Başkanlığın bütün ödemeleri ile ilgili mali iş ve işlemleri yürütmek,
 9. Muhtar ödenekleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 10. Başkanlığın taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak,
 11. Başkanlıkta görevli personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 12. Belirlenen performans kriterleri uyarınca mevcut personelin performans takibini yapmak,
 13. Başkanlıkta görevli personelin hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
 14. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği araç, gereç, makine, bina ve tesisleri kiralamak,
 15. Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

 

 
 
e-posta:yatirimizleme@aydin.gov.tr
Tel:(0256) 213 45 01 - 213 45 02 -213 45 03
Bu Site İçerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.
Bilgi İşlem  2016 ©